Thursday, July 29, 2010

ဲဇှးမာဲေဏာင္ ေဗာ္ဒီမဝ္ကေရၿဇ႘အလံုရးမန္ စဿ႘ေကတ္လဝ္

July 29th, 2010
စပ္ကႝု ေဗာ္ဒီမဝ္ကေရၿဇ႘အလံုရးမန္ ေစွ္ဒဿံင္ပေရင္စန္ဒက္ အကာဲအရာျပဟ္ဟ္ဏံကီု အကာဲအရာအပႜဲေဗာ္ညးတံကီုတဲု မိရာင္ျမဟ္ သဿာန္သြဟ္လဝ္ကႝု ဥကၠဌ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘အလံုရးမန္ နာဲငၛဳ႙တုင္ (အစာဇှဴ) မဒွ္ရ။

သဿာန္ ။ ။ စပ္ကႝု ေဗာ္ဒီမိုကေရၿဇ႘အလံုရးမန္ ေစွ္ဒဿံင္ပေရင္စန္ဒက္ အၾကာညးဍဳင္ကြာန္မန္ အကာဲအရာျပဟ္ဟ္ဏံဂွ္ ေသာင္ကလးကႝုညိအစာ။
သြဟ္ ။ ။ ျပဟ္ဟ္ဏံ ပ႙ုတံဂွ္ ေစွ္မံင္ပေရင္စန္ဒက္ဂွ္ ဂြံအာပြဳိင္ၐိုတ္ မြဲသတၲဟဟီုဟဂွ္ေလဝ္၊ ေရဝ္၊ ျဇပ္ဗု၊ လမိုင္၊ မုဟ္ဍဳင္၊ နယ္ကေရင္ေလဝ္ ပ႙ုတံ အာဂြံလဝ္ညိညကီု လဿဳဟ္ေတွ္ ဗြဲေတဿင္ ေစွ္မံင္ပႜဲဍဳင္မတ္မလီု ၐိုတ္ပ႙ုတံ ေစွ္ဂြံစန္ဒက္ဂွ္ေတွ္ ေျပျပံင္မံင္ မှိဟ္ဒုင္တၜဳင္ေလဝ္ဂၜဳိင္မံင္ေဏာင္။

သဿာန္ ။ ။ အခိင္ကာလေစွ္ဒဿံင္စန္ဒက္ဏံဂွ္ ပေရင္အခက္အခုဲႏြံမံင္ကီုဟာ အစာ။
သြဟ္ ။ ။ အခက္အခုဲဂွ္ ညိညိညညႏြံမံင္၊ ဆဂး ၐိုန္ရညိညဟီုဂွ္ အၾကာမန္ပ႙ု အေစာဲအလာံႏြံမံင္ အေစာဲအလာံဟီုဂွ္ေတွ္ ဗီုကႝု ေကၜာန္ဗီုဏံေတွ္ ဒးေဖာက္ေဏာင္၊ ေကၜာန္ေတံေလဝ္ ဒးေဖာက္ေဏာင္ မပၲံသာ္ဂွ္ေလဝ္ ေကၜာန္ဟဏံေတွ္ ပေရင္ပိုန္ျဂပ္ဟုတ္ေဏာင္ ေအဗီုဂွ္ေလဝ္ အေစာဲအလာံအၾကာမန္ပ႙ုႏြံမံင္၊ ဆဂးဂွ္ မုေလဝ္သက္ဒးေဖာက္ဟြံမြဲပုဟ္ ဗီုဇကုဒးစိုတ္ဂွ္ ဇကုေစတနာႏြံဂွ္ ဇကုပစူတဲရ ဆဂး မှိဟ္ဒုင္တၜဳင္ဂၜဳိင္မံင္ ပ႙ုေလဝ္ ေကၜာန္ပေရင္ဓဝ္ဍာံဍာံရ။

သဿာန္ ။ ။ စပ္ကႝု ကမ္မေရွန္ေပါဲ႐ုဲမာဲတံ ေဖ်ံလဝ္ေသှာဝ္တဲု ကာလစန္ဒက္ဂွ္ အခက္အခုဲႏြံမံင္ကီုဟာ အစာ။
သြဟ္ ။ ။ ေဍံတံဂွ္ေလဝ္ ေဍံတံဓရတ္မံင္ ဆဂး ဓရတ္ဂံင္င္ဟြံေသင္ပုဟ္ ဂံင္င္ေလဝ္ေဍံတံဟြံဂံင္ဓရတ္ပုဟ္၊ ဆဂး ေဍံတံေလဝ္ ဗီုဏံကီုေလဝ္ ေစွ္ပေရင္စန္ဒက္အၾကာညးဍဳင္ကြာန္ (လူထု) ဟီုေတွ္ ဒးေစွ္မြဲဗီု ယဝ္အၾကာ႐ုင္ပ႙ုတံရေတွ္ ပ႙ုဒးေစွ္မြဲဗီု၊ ေစွ္ပေရင္စန္ဒက္ဟီုဂွ္ ဒွ္မံင္ၐါပိဗီုေလဝ္ ဆဂး ပ႙ုဂွ္ ျပႆနာညံင္ဟြံဂြံဒွ္ အတိုင္ေဍံတံေဖ်ံလဝ္ေသှာဝ္ဂွ္ေလဝ္ ညံင္ကႝုဟြံဗၜးတိတ္၊ ဥပမာေဍံ ပ႙ုေစွ္ကြာန္ဏံေဏာင္ ပ႙ုပေကာံလဝ္အဂွ္တဲု ပ႙ုအာဂွ္ ဒးမံင္ရ ဆဂး ဂတဵမံင္မၛးဂွ္ ကေရဲမံင္ ဗီုဂွ္ဂွ္ ဟြံပပုဟ္ မန္ပ႙ုေလဝ္ ကၜဳိဟ္မံင္၊ ေအဂွ္ရေတွ္ ပ႙ုေစွ္မံင္စန္ဒက္လဿဳဟ္ဂွ္ေတွ္ မုေလဝ္ သက္ဂြံ႐ုမ္ဓညဟြံမဲြပုဟ္ ဆဂး မြဲလၸာ္ေတံဂွ္ ေဍံဘပဠဟာ ဘမံင္ဘဘ ဘပဠဂွ္ ဇကုအလုႝအသ႘ဟြံေသင္ ကဆံင္သဿဝ္ဝ္တံဂွ္ရဒွ္မာန္ ပ႙ုတံေလဝ္ လၲဴဘပဠဂွ္ စိုတ္ေဖာက္ေအာန္ေကြံေကြံရ ပ႙ုေလဝ္ စမ္ေဝင္လညာတ္ေဏာင္ ပေဖာက္ မုသက္ဂြံဒးေဖာက္ဟြံမြဲပုဟ္ ဢဇကုဒးစိုတ္ဂွ္ ဇကုစုတ္ရ ဢဇကုဒးစိုတ္ဂွ္ ဇကုေကၜာန္ရ ပ႙ုတံဂွ္ေတွ္ ေစွ္မံင္ပေရင္စန္ဒက္အဆက္က္ဟဂွ္ရ။

သဿာန္ ။ ။ အၾကာညးဍဳင္ကြာန္မန္တံ နကႝုေဗာ္အစာတံ တင္ဂြံျဇဟတ္ ၐိုတ္ဟလိုင္လႝုႏြံ။
သြဟ္ ။ ။ ၐိုတ္ပ႙ုေစွ္ဂြံလဝ္ ညးဍဳင္ကြာန္တံ ကႝုျဇဟတ္ဂွ္ ပ႙ုတံေလဝ္ ဂြံျဇဟတ္ေကြံေကြံေဏာင္၊ ညးတံဂွ္ ေဗာ္တှဟ္ဟ္ေလဝ္ဟြံမြဲေတွ္ ဂြံကႝုညးဂွ္ေရာ ညးဍဳင္ကြာန္ဂွ္ေလဝ္ ညးတံဟြံေလပ္လိက္ ဟြံကၜဳိဟ္ ဗဟုသုတေလဝ္ဟြံမြဲေတွ္ မာဲဏံ ဂြံကႝုညးဂွ္ေရာဂွ္ ညးတံေတာ္မံင္ လဿဳဟ္ေတွ္ ေဗာ္မန္ဂွ္ ညးလၛဳႝဂွ္ ဟြံတီဂွ္ေလဝ္ႏြံမံင္ ဒဒွ္ရ ပ႙ုတံ ဓမံက္လဝ္ေဗာ္မန္ႏြံမြဲဂွ္ သြက္ပ႙ုဂွ္ မုသက္ဟီုဟြံမြဲေလဝ္ ညးတံေလဝ္ လစြံစိုတ္ လၲဴပ႙ုဂွ္ ပေရင္ဓဝ္ဍာံရ ပ႙ုေလဝ္စြံစိုတ္ဓဝ္ဍာံရ။ ဆဂး မုႏြံမံင္မြဲေရာဟီုဂွ္ေတွ္ ဢေဍံဘပဠဂွ္ ႏြံတြဳႝေလဝ္ ဆဂး ဘပဠဂွ္ အၾကာေပါဲ႐ုဲမာဲဂွ္ေတွ္ ပ႙ုေစွ္ကႝုပညာေဏာင္ေလဝ္ ကႝုခန္ဗေတာန္ေဏာင္ (သင္တန္း) လဿဳဟ္ေတွ္ အၾကာေဢာံမှိဟ္ကြာန္ လဿဳဟ္ေလဝ္ ပ႙ုတံပလးလဝ္ သဿတ္တံႏြံမံင္ ဂြံေစွ္စန္ဒက္ဂွ္ ေအဂွ္ဂွ္ နကႝုဗဗြဲဓဝ္ရ ေဍံတံေလဝ္ ကႝုလဝ္အေခါင္ရ၊ ပ႙ုတံေလဝ္ ကႝုလဝ္သမၲီတဲုတဲုမံင္ရ စပ္ကႝုေပါဲ႐ုဲမာဲတဲု ဗီုလႝုဂြံစုတ္ ဗီုလႝုဂြံပ ပ႙ုဒးေသင္ကလးေဏာင္ လညာတ္ကၜာေတံ ဂြံေကၜာံအာဂွ္ေလဝ္ ပ႙ုတံ ဒးေစွ္စန္ဒက္ရ။

သဿာန္ ။ ။ ျခာဟြံလအ္ဏံဂွ္ အစာတံ႐ုဲစွ္ပတိုန္လဝ္ (ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္) ေဏာင္ ဂြံတီေကတ္ရ။ စပ္ကႝုဂွ္တဲု အစာေသာင္ကႝုညိကီု။
သြဟ္ ။ ။ ဗဲြကိုပ္ကၜာေတံဂွ္ ပ႙ုတံပတိုန္လဝ္ဂွ္ ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ ပထမ ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ ဒုတိယ တဲုေတွ္ မှိဟ္ ၁၃ တၜ၊ အပံင္ဂွ္ေတွ္ ၁၅ တၜ ႏူကႝုဂွ္ဂွ္ ပ႙ုျပံင္ေထာံ ေကာင္ကာဗဟႝု (ဗဟႝုအလုပ္မႈေဆာင္) ပ႙ုထပ္ပံက္လဝ္ ၂၁ တၜ၊ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌ (၁) ဒုဥကၠဌ (၂)၊ ဖက္ေဆာ၊ ဖက္ေဆာ (၁) ဖက္ေဆာ (၂) ဖအိုတ္ ၆ တၜ၊ မှိဟ္ ၆ ဏံဂွ္ ပ႙ုတံကႝုလဝ္တာလ်ဳိင္ခ်ဳိတ္တ္ပၜဳိတ္တ္ရ။ ပါဲႏူဂွ္ဂွ္ နကႝုတာလ်ဳိင္ခ်ဳိတ္တ္ဟြံဂြံကႝုဏီပုဟ္ ညးဂွ္ဂွ္ ေကတ္တာလ်ဳိင္ပေရင္ဘ႑ာ ညးဂွ္ဂွ္ေကတ္တာလ်ဳိင္မုဂွ္ ဟြံကႝုဏီပုဟ္ ဆဂး ပ႙ုတံပတိုန္လဝ္ အပႜဲေနဗ်႘တဝ္ေတံတဲုယ်ေလဝ္၊ ဥကၠဌဂွ္ အဲနာဲငၛဳ႙တုင္၊ ဒုဥကၠဌ (၁) ဂွ္ နာဲလွအံင္၊ (၂) နာဲသိုက္ ဖက္ေဆာ ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုး၊ ဖက္ေဆာ (၁) ဂွ္ နာဲသာန္ေတန္ ဖက္ေဆာ (၂) ဂွ္ နာဲေခန္အံင္ မှိဟ္ ၆ ဏံဂွ္ ကႝုလဝ္တာလ်ဳိင္တဲုတဲုရ ဆဂွ္ မှိဟ္ေသွ္တံဂွ္ေလဝ္ ကမၼတီဗဟႝုရ ဆဂးဂွ္ တာလ်ဳိင္ဂွ္ ဟြံကႝုလဝ္ဏီပုဟ္ ပ႙ုဆက္ကႝုအာ တာလ်ဳိင္ပၜန္ေဏာင္ေလဝ္။
သဿာန္ ။ ။ စပ္ကႝု အလႝုအသ႘တံေဖ်ံလဝ္ မြဲေဗာ္မၢး ဒးေပင္ေကာန္ဂေကာံ လၛီတၜဂွ္ေဏာင္၊ နကႝုေဗာ္မန္တံေရာ အကာဲအရာဗီုလႝုႏြံ။
သြဟ္ ။ ။ လၛီဟြံကပုဟ္ မြဲမြဲပြဳိင္ဍဳင္ဓဝ္ဂွ္ ေပင္ဟဂွ္ရေဏာင္ လဿိဟ္ၐိုတ္လၛီဂွ္ လဿဳဟ္ပ႙ုပတိုန္လဝ္တဲုမံင္ယ်ေလဝ္ လဿိဟ္ ၁၄၀၀ ဂွ္ပတိုန္လဝ္တဲုယ်။

သဿာန္ ။ ။ အကာဲအရာ ပေရင္ဘ႑ာ အပႜဲေဗာ္အစာတံေလဝ္ ဗီုလႝုႏြံ ေျပျပံင္မံင္ကီုရဟာ ဒွ္မံင္အခက္အခုဲဟာဂွ္ ထပ္ေသာင္ကႝုညိပၜန္။
သြဟ္ ။ ။ စပ္ကႝုပေရင္ဘ႑ာတဲု ဟီုဍာံဍာံဂွ္ ဝါတ္ဂါတ္ဂွ္ႏြံမံင္ညိေလဝ္ ဆဂး ပ႙ုဟြံဒးဂြိင္ပုဟ္ မုဒွ္ဟလႝုေရာဟီုေတွ္ ဗြဲကိုပ္ကၜာဏံေတွ္ ႏူကႝုမှိဟ္လုပ္ေဗာ္ဂွ္ ညးမြဲ ၅၀၀ ဒေကဝ္ ပ႙ုစဿတ္သမၲီ ကႝုလဝ္တာလ်ဳိင္ဟဂွ္ ဆဂး ညးမြဲ ၅၀၀ ဟီုဂွ္ ကႝုမာန္မံင္ဖအိုတ္ရ။ လၛဳႝေစတနာႏြံဂွ္ ေဍံကႝု မြဲကိုဋ္ေလဝ္ႏြံ မြဲလက္ေလဝ္ႏြံ ၐါလက္ေလဝ္ႏြံ ေအဂွ္ေလဝ္ႏြံမံင္ စိုပ္ကႝုပေရင္ဘ႑ာဂွ္ ပ႙ုဂွ္ ဂၜဳိင္ေဂၜင္ အိုတ္တဿိဳဟ္မံင္ ဟဂွ္ေလဝ္ဟြံေသင္ပုဟ္ ခက္ခုဲကႝုလႈဲေကြံဟဂွ္ေလဝ္ ဟြံေသင္ပုဟ္ ဆဂးဂွ္ ေဍံဝါတ္ညိ ခက္ခုဲဂွ္ ေဍံခက္ခုဲညိေလဝ္ စရိတ္ခ်ီဒရာင္တံဂွ္ေတွ္ ဟြံဂြံသုင္ေစာဲသၜာဲသၜာဲလးလးေလဝ္ ဒးဟေအတ္မံင္ေလဝ္ စပ္ကႝုဘ႑ာဂွ္ဂွ္ ပ႙ုဂွ္ဍဳိက္ေပင္ေကြံေကြံဟာ ဟဂွ္ေလဝ္ဟြံေသင္ပုဟ္၊ ဒႝုကႝုဝါတ္ဂါတ္ေကြံေကြံဟာ ဟဂွ္ေလဝ္ဟြံေသင္ပုဟ္၊ ဆဂးပ႙ုဂွ္ မု ဂြံ႐ုဲအမာတ္ဂွ္ ဗီုေတံ ဗီုဏံဂွ္ ညးမြဲ ဒးစုတ္မသုန္ကိုဋ္ေဏာင္ဗီုဂွ္ဂွ္ ဟြံမြဲကၜဳင္တြဳႝ ဆဂး လဿဳဟ္ဂွ္ ပ႙ုႏူကႝုပတိုန္ (register) ဂွ္ ဒးကႝုလဝ္ ပိကိုဋ္၊ ဗဲြၾကဵဏံဂွ္ ပတိုန္ ဂြံပတိတ္ၾတးဝါဒပ႙ုဏံဂွ္ေလဝ္ ဒးကႝု ၆ ကိုဋ္ပၜန္၊ ပံက္လဝ္႐ုင္အပႜဲဍဳင္မတ္မလီုဂွ္ေလဝ္ အိုတ္ႏြံမံင္ ေအဂွ္ဂွ္ ခက္ခုဲႏြံမံင္ညိ ဆဂးဂွ္ ပြဳိင္ဍဳင္ညးကႝုညးဂွ္ ညးေသင္အာမာန္မံင္ ေဍံေျပျပံင္တြဳႝရေဏာင္ ပ႙ုဂွ္ေတာ္လဝ္ဟဂွ္ေလဝ္ ၾသန္ႏြံဟာ ယဝ္ရသဿာန္ေတွ္ ၾသန္ဟြံမြဲပုဟ္ ဆဂးဂွ္ ပ႙ုဂွ္ ဒႝုကႝုဝါတ္ဂါတ္ခက္ခုဲ ဒႝုကႝုေကၜာန္ကေမၜာန္ဟြံဒွ္ဂွ္ ေဍံဒွ္ဟြံမာန္ေလဝ္ ကေမၜာန္ညံင္ဂြံဒွ္ ေဍံဒွ္မာန္မံင္၊ ရဲကႝုဒါန္ ၐါပိကိုဋ္ေလဝ္ႏြံမံင္ ႏြံမံင္ညိညိေလဝ္ ဒႝုကႝုဂၜဳိင္ေကြံဂွ္ဟြံေသင္ လၛဳႝဂွ္ မြဲၐါလက္ ကႝုမံင္ဟဂွ္ေလဝ္ ရဲကႝုဒါန္ႏြံမံင္ဏီ ဆဂး ညးတံဟြံဂြံကႝုဏီေလဝ္ ပ႙ုဂွ္ဂွ္ မာဲေလဝ္ဟြံဂြံ႐ုဲဏီေတွ္ ႐ုဲမာဲမြဲမြဲေတွ္ ၅ ကိုဋ္ ေအဗီုဗီုဂွ္ေလဝ္ ဆဂး ဣဂွ္ဂွ္ ပ႙ုဟြံဂြံဖန္ဏီပုဟ္ ပေရင္ဘ႑ာဂွ္ဂွ္ ဒႝုကႝုအိုတ္တဿိဳဟ္ေလဝ္ဟြံေသင္ ဒႝုကႝုဝါတ္ဂါတ္ေလဝ္ဟြံေသင္ ႏြံမံင္အၾကာၐါဂွ္ရေလဝ္ ပ႙ုဂွ္ဂွ္ ဗီုလႝုဒွ္ဒွ္ ပတိတ္ေကတ္ျဇဟတ္ရေလဝ္။

သဿာန္ ။ ။ လၲဴေပါဲ႐ုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဏံ နကႝုေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘အလံုရးမန္ ဗီုလႝုစဿ႘ေကတ္လဝ္ႏြံကီုေရာ။
သြဟ္ ။ ။ ပႜဲေပါဲ႐ုဲမာဲဏံ ယဝ္ဟီုဍာံဍာံေတွ္ အပႜဲကြာန္မန္တံဂွ္ ယဝ္ပ႙ုဂွ္႐ုဲေတွ္ ပ႙ုတံဇှးေဏာင္၊ ေတာ္လဝ္ဟဂွ္ရ မုဒွ္ဟလႝုေရာဟီုေတွ္ ပုရိသတ္ဂွ္ ညးဍဳင္ကြာန္တံဂွ္ ညးတံစိုတ္လုပ္စလၲဴေဗာ္ပ႙ု ညးတံ ဆာန္ဂကူမန္ေလဝ္ ပါမံင္ေဏာင္ကီုေလဝ္ ဗီုလႝုညးတှဟ္ၿပဳိင္င္ရ ယဝ္ရၿပဳိင္နကႝုဗဗြဲဓဝ္ေတွ္ ပ႙ုသက္ဒးဂြိင္ဟြံမြဲပုဟ္၊ ဒှာဲဗီုကႝု သဓုီတံ ၐ႘ကေလင္တံ က်ာ္ဓိုတံေတွ္ ပ႙ုဒးသၜာဲဂတးကႝု ေဗာ္တှဟ္ဟ္ေလဝ္ ဒှာဲဂွ္ဂွ္ မန္ေအာန္မံင္ေတွ္ ဆဂး ပြဳိင္ဍဳင္တှဟ္ဟ္ရေတွ္ ပ႙ုဟြံဒးဂြိင္ပုဟ္ ယဝ္ရေကၜာန္ကႝုဗဗြဲဓဝ္ရေတွ္ မုပ႙ုဟြံဒးဂြိင္ပုဟ္ ညးဍဳင္ကြာန္တံဂွ္ ဒုင္မံင္တြဳႝေဏာင္။
စဿ႘ေကတ္လဝ္ဂွ္ေတွ္ ပ႙ုမာန္ေဏာင္ ပ႙ုဇှးေဏာင္ မုဒွ္ဟလႝုေရာေတွ္ အကာဲအရာတၛဲဏံဂွ္ ေကာန္မန္တံဂွ္ ညးတံစိုတ္လုပ္စမံင္ လတဲု ေဗာ္ဂွ္ေလဝ္ ေဗာ္မန္ႏြံမြဲရေဏာင္ စႏူကႝုေဗာ္တှဟ္ဟ္ မပၲံေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိတံေလဝ္ ကႝုေဗာ္ပ႙ုဂွ္ ျပႆနာကီု မုကီုဂွ္ ဟြံမြဲပုဟ္ ဗီုညးညးဟတဵဟလိုင္ ဗီုအဲအဲဟတဵဟလိုင္ရေဏာင္။

မန္ၐါဍဳင္ ပံင္ေတာဲညးသၠအ္တုဲ ပံက္ဂေကာံမိႆဟာဲမန္

ဌာန္ပရိုင္ဗၜးၐးမန္။ ။သြက္သဿာကေမၜာန္ေကာန္ဂကူမန္ ေကၜာန္မံင္ကေမၜာန္ ပႜဲဍဳင္ေသံတံဂွ္ မန္ဍဳင္မန္ မန္ဍဳင္ေသံတံ ပံင္ေတာဲတုဲ ပႜဲဂိတုဂ်ဴလာင္ (၂၆) ဏံ ပံက္ဏာသၻင္သၜာဲဂတးလညာတ္ မရႏုက္ကႝု (၁) ေကုာံ ဒုင္တဲေကာန္ဂေကာံတဿိ ‘ဂေကာံမိႆဟာဲမန္’ ပႜဲဘာဝါတ္ေခၚ၊ အရာပ္ (၄)၊ ပိြဳင္တိုက္ေခၚခါမ္၊ ဍဳင္သမုႆာဃန္ရ။

သြက္ဂြံပံက္ဂေကာံဂွ္ ႏူကုႝအစ႘အဇန္ေဇှာ္ပဿဝ္မင္မြဲ ပေရင္ခိုင္ကၜိဳက္ ဂေကာံသဿာကေမၜာန္၊ သြာင္ပေရင္ပိုန္ျဒပ္၊ တကၠသိုလ္ စူလာေလာင္ကန္ ေကတ္တာလ်ိဳင္ ေကၜာန္ဗဒွ္ကုႝရ။

သြက္သဿာကေမၜာန္ ေကာန္ဂကူမန္တံ ေသၢာံေကာံကေလာံ ဒွ္ျဇဟတ္ကုီ ေသၢာံသၜဳင္ပတိုန္ ပေရင္ပညာ၊ ပေရင္ထတ္ယုက္ကုီ ေသၢာံရုီဗင္မင္မြဲအာ သဿာကေမၜာန္ ေကာန္ဂကူမန္ မှဳံပႜဲဍဳင္ေသံတံကုီတုဲ မဒးပံက္ဂေကာံဝြံေရာင္ဂွ္ ညးမစ႘ဇန္ဖန္ဖက္ပတိုန္ဂေကာံ ဒံက္တာေရအ္ဍ႘ ေကာ္ မိမန္ထဝ္ ဟုီရ။

“အဲဂွ္ ဒွ္မံင္ အာစာျဗဵဂဥဳဲမြဲေတွ္ လပၚပေရင္ထတ္ယုက္ဂွ္ေတွ္ အဲေကတ္လဝ္တာလ်ဳိင္၊ တုဲေတွ္ သဿာကေမၜာန္တံ ၐါတ္သဿာကေမၜာန္ ႏြံမံင္ဖိုဟ္ ဒးဒုင္ရပ္အာတံဂွ္ ဂြံဗက္ကုႝအမႈေတွ္ ပု႙အာတ္လဝ္အရုီအဗင္ ပႜဲဂေကာံညးဗက္ဂဗုတ္ (ေရွ႕ေန) ဍဳင္ေသံဏံ” သာ္ဝြံ မိမန္ထဝ္ ဟုီရ။

သြက္ဂြံလုပ္ဂေကာံဂွ္ ဒးႏြံကုႝလိက္စဿတ္သမၲီမြဲမြဲသာ္ မပၲံကုႝ လိက္စဿတ္သမၲီသဿာကေမၜာန္၊ လိက္စဿတ္သမၲီ တတ္ေကၜာံဍဳင္တံရ။

ေကာန္ဂေကာံတံဂွ္ မြဲသှာံမၢး ဒးစုတ္ၾသန္ဂေကာံ မြဲတၜ (၂၀) ၐါတ္ရ။ ပႜဲၾသန္ (၂၀) ၐါတ္ဂွ္ ဒးပၜဳပ္ကုႝ သြာင္ပေရင္ပိုန္ျဒပ္၊ တကၠသိုလ္ စူလာေလာင္ကန္ (၁၂) ၐါတ္တုဲ ဂုိင္စြံလဝ္ ပႜဲဂေကာံ (၈) ၐါတ္ရ။ ပႜဲအရာအေခါင္ဒုင္စသိုင္ ေကာန္ဂေကာံတံဂွ္ ႏူကုႝသြာင္ပေရင္ပိုန္ျဒပ္၊ တကၠသိုလ္ စူလာေလာင္ကန္ ေကတ္လ်ိဳင္ထံက္ပင္ကုႝရ။

အေခါင္ဒုင္စသိုင္ ေကာန္ဂေကာံ မှဳံ (၆) တင္တုဲ မပၲံကုႝ ေကတ္ကသပ္ ပႛဳင္ထၞး စပ္ကုႝအေခါင္လြ႘ပရာယဲ၊ ေကာန္ဇာတ္သဿာကေမၜာန္တံ ဂြံအေခါင္တိုန္ဘာပညာသဇိုင္ သဿးသဿး၊ ေကတ္ကသပ္ မပၲံကုႝ ကာလဒွ္အမႈအရာ၊ ရာန္ကေပါတ္ငၛဳဟ္မးဒး ႏူဖ်ာမၛး အၾကာ (၁၀) တဿံကၜံကုႝ (၃၀) တဿံကၜံတံ ပါလုပ္ရ။

ပႜဲဍဳင္ေသံ ဍဳင္မဟာဇ်ာဲဂွ္ သဿာကေမၜာန္ေကာန္ဂကူမန္ ႏြံဂၜိဳင္ကုႝကိုဋ္ကုီေလဝ္ ျပဟ္ျပဟ္ဏံဂွ္ ညးလုပ္ဂေကာံ မှဳံ (၂၅၀) တၜေဟင္တုဲ ေအာန္တဵဗြဲမေလာန္ေရာင္ဂွ္ မိမန္ထဝ္ ဟုီရ။

“ပု႙ေစွ္ပေရင္စန္ဒက္ သြက္ဂြံလုပ္ဂေကာံ ပိြဳင္မြဲဂိတု ဆဂး ဂြံေကာန္ဂေကာံ (၂၅၀) ဓဝ္ေတွ္ ေအာန္ေကြံေကြံ၊ သဿာကေမၜာန္မန္ပု႙ဂွ္ ညးတံ ဟြံမိက္လုပ္ဂေကာံအိုတ္ပုဟ္၊ ဟိုတ္ညးတံ ဟြံမိက္လုပ္ဂွ္ေလဝ္ ႏြံကုီေလဝ္၊ ဆဂး ပု႙ထၞးဂုဏ္ဖုႝေကာန္ဂေကာံတုဲေတွ္ ပု႙ဆက္စန္ဒက္အာပၜန္ေဏာဝ္” သာ္ဝြံ ညးဟုီရ။

ဟိုတ္ညးလုပ္ဂေကာံ ဂြံေအာန္ဂွ္ ညးမေကၜာန္ကၜဳင္ဂေကာံ ပႜဲမဟာဇ်ာဲတံ ဒုင္ယဿဳဂေကာံတုဲ ေကၜာန္စပေရင္ပူဂုႝဂၜိဳင္ေရာင္ဂွ္ ညးမတီညာတ္တံ ဟုီရ။

“ပႜဲမဟာဇ်ာဲဏံဂွ္ စန္ဒက္ေကာန္ဂေကာံဝါတ္၊ ဂေကာံေလဝ္ ဂၜိဳင္၊ ဂေကာံတံဂွ္ ထၞးရုပ္ရဵကေမၜာန္ေလဝ္ ဟြံမာန္၊ ထၞးဟိုတ္ဂေကာံေတံ ဂေကာံဏံတုဲ ဗက္လႈဲ၊ ဂြံလႈဲတုဲေတွ္ ေကၜံ၊ မန္ဇကုကုႝ မန္ဇကု လီလာန္စမံင္ဗုီဏံေတွ္ ညးဂွ္ဂံင္လုပ္ဂေကာံေရာ” သာ္ဝြံ တၜဂုဏ္မြဲဇကု ႏူဘာမန္ၐင္ယ်ဖက္ ဍဳင္မဟာဇ်ာဲ ဟုီရ။

ပႜဲကႝုတၛဲပံက္သဘင္ကှာဂွ္ အၥာဘာတကၠသႝု စူလာေလာင္ကန္ ဒံက္တာ နာဲနေရာင္ ေဖတ္ပရသိမ္ တိုန္စိုပ္သ႘ကၜ႘ လဵထၞးကႝု ဗြဲၾတး ပေရင္ဂုဏ္ဖႝု အေခါင္ဒုင္စသိုင္ ေကာန္ဂေကာံ ေကုာံ စပ္ကႝုအေခါင္အရာ သဿာကေမၜာန္တအ္ ဂြံဒုင္စသိုင္ ႏူဌာနဇကု မေကၜာန္ဒဿံင္ကေမၜာန္ မပၲံကုႝ ၾသန္လာပ္ပရဲ Bonus ေလဿင္သှာံ၊ ဂုဏ္ဖႝုေတဿင္ သဿာကေမၜာန္တံ ဂြံဒုင္စသိုင္ ႏူကုမၸဏ႘ ေကုာံ စပ္ကႝုအေခါင္အရာ တှးလိက္စဿတ္သမၲီ သဿာကေမၜာန္တံရ။

ညးဝြံ ဒွ္ညးခ်႘ဓရာင္ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ပႜဲဍဳင္ေသံမြဲတၜရ၊ ၾကဵႏူဂေကာံပေလာံဗေကတ္တအ္ ထၞးဆႏၵ ၾကံၾက႐ုန္မႝုတဲု ႏူကႝုအလႝုအသ႘ေသံတအ္ ပံက္လဝ္ဂေကာံမြဲဂေကာံ သြက္ဂြံၿပံင္သၜာဲဍဳင္ေသံ စပ္ကႝုသြာင္နာနာဂွ္ နာဲအနာန္ပညာရာေဇွ်ာန္ ဒွ္ဥကၠ႒တုဲ ဒံက္တာ နာဲနေရာင္ေဖတ္ပရသိမ္ေလဝ္ ပါလုပ္နဒဒွ္ ေကာန္ဂေကာံမြဲတၜရ။

Tuesday, July 27, 2010

သဿတ္တအ္ကုႝ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္အပႜဲဍဳင္တအ္ သၸေပဲါသ႘ကၜ႘သၜာဲဂတးလညာတ္ စပ္ကုႝေပဲါ႐ုဲမာဲ

နာဲမာန္ ။ ။ လၲဴဂၜံင္တရဵေပဲါ႐ုဲမာဲကုီ စပ္ကုႝပေရင္ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘အလုံရးမန္ဂွ္ကုီ သဿတ္တအ္ ဂၜံင္လုႝဂြံ ဆက္ကြာ္အာဂွ္ ဒုႝလဿဳဟ္ ဟြံကၜးဏီတုဲ ပႜဲစဿတ္တၛဲ ဂ်ဴလာင္ (၁၇) ဂွ္ သဿတ္တအ္ကုႝ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္အပႜႜဲဍဳင္တအ္ သၸေပဲါသ႘ကၜ႘သၜာဲဂတးလညာတ္ စပ္ကုႝေပဲါ႐ုဲမာဲ သၛိတ္တ္မြဲဒှာဲကုီရ။

စပ္ကုႝလၲဴဂၜံင္တရဵေပဲါ႐ုဲမာဲဂွ္ကုီ လၲဴဂၜံင္တရဵေဗာ္မန္တဿိကုီ သဿတ္တအ္ ဗုီလုႝဂြံကုႝျဇဟတ္ဓ႐ုိဟ္ဂွ္ သဿတ္ခ်႘ဒရာင္တအ္ နဲကဲလုႝ ဗုီျပင္ ေလဿင္ကေမၜာန္သာ္လုႝ ဒးဆက္ေကၜာန္အာေထက္ဂွ္ အာဟြံဒးတုဲ သဿတ္တအ္ ေကာ္ဘိက္ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ေကာန္ဂကူမန္တအ္ သၸေပဲါသ႘ကၜ႘ စပ္ကုႝ အကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္တဲၛဏံရ။

စပ္ကုႝလၲဴအကာဲအရာတၛဲဏံတုဲ လၸာ္ကႜိဳပ္သၠိဳပ္တအ္ဂွ္ ၐုိန္ဟြံဒုင္ဇုီ္ဓဗတ္ လၲဴအကာဲအရာ ပ ေရင္ဍဳင္ကြာန္တၛဲဏံကုီေလဝ္ လၸာ္သဿတ္တအ္ဂွ္ ပဲါဟြံဗၜး လဿိဳန္အခိင္ ဒးဒုင္ဇုီကၜဳင္ဒဿံင္ႏြံတုဲ သဿတ္တအ္ ဒွ္ကၜဳင္ဓဝိင္၊ ဝိဝိင္ကၜဳင္ႏြံရ။

ပႜဲကုႝေပဲါ႐ုဲမာဲ ျခာဟြံလအ္အလုႝအသ႘ပှာန္ကႜိဳက္တုဲေကၜာန္သၸဂွ္ ယဝ္ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္မြဲမြဲ ဟြံဒုင္လုပ္ေပဲါ႐ဲုမာဲမၢး ညးဍဳင္ကြာန္မန္တအ္ ေဗာ္လုႝဂြံကုႝမာဲဂွ္ ဒွ္ကၜဳင္ဓဝိင္ႏြံတုဲ “ေဗာ္ပု႙တအ္ ဒစုႝ ဒစးေပဲါ႐ုဲမာဲဟုီဂွ္ ဗုီကုႝဒစုႝဒစးေသှာဝ္ (၂၀၀၈) ေတံ၊ ဒစုႝဒစးတုဲကၜဳင္ေလဝ္ မုဟြံေတဿင္ လဿဳဟ္ေပဲါ႐ုဲမာဲ မံက္ကၜဳင္ပၜန္ရ၊ ပု႙ဟြံဒးစုိတ္ေတွ္ မုပု႙ဆက္ေကၜာန္လဝ္ကုီ အတုိင္ဒစုႝဒစးဟြံမာန္ ေပဲါ႐ုဲမာဲဂွ္ ေဍံေကၜာန္တြဳႝရေတွ္ ပု႙တအ္ဒုိအ္ဟြံဂြိဳအ္ ျခာဟြံလအ္ဒးဇုီတြဳႝရ ဟုိတ္ဂွ္ရ ပု႙တအ္ မုဒးေကၜာန္ လးကုႝပု႙”သာ္ဏံ ညးဍိဳပ္ကြးဘာလၲဴဍဳင္မတ္မလုီမြဲတၜ ရံင္ဒဿံင္ညးအုပ္ကာနာနာေဗာ္မန္ဒ႘မဝ္ အစာသဝ္နာဲေစာန္တဿးတုဲ သဿာန္တုိန္ရ။

ေဗာ္ဇှးလဝ္မာဲ သှာံ (၁၉၉၀) ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ေကာန္ဂကူမန္ကုီ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိကုီ သုီၐါေဗာ္ ဟြံဒးစုိတ္သၨိဳင္ေသှာဝ္ (၂၀၀၈) တုဲ ယဝ္ပေရင္ပည႘ပညပ္ဟြံမြဲ မြဲသာ္၊ ဟြံကေလင္သၛ႘ဂၜိပ္ကုႝသၨိဳင္ ေသှာဝ္ဥပေဒမြဲသာ္ ေကၜာန္အာေပဲါ႐ုဲမာဲအတုိင္ဏံမၢး ေဗာ္မန္ေဇှာ္ၐါေဗာ္ဂွ္ ဒစုႝဒစးလဝ္ပုိတ္တ္ရ။
“မုသက္ဒးဒွ္ဓဝိင္ သက္ဒးဟုီဗုီေတံ ဗုီဏံဟြံမြဲပုဟ္ သၨိဳင္ေသှာဝ္သၸလဝ္ဒတန္တုဲကၜဳင္ဂွ္ေလဝ္ ပု႙ဟြံဒုင္တဲပုဟ္ ေပဲါ႐ုဲမာဲ (၂၀၁၀) ဏံေလဝ္ ပု႙ဟြံဒုင္တဲပုဟ္ ေသာင္င္ရ”သာ္ဏံ အစာသဝ္နာဲေစာန္ တဿးကေလင္သွ္ရ။

ပႜဲကုႝေပဲါသ႘ကၜ႘ သၜာဲဂတးလညာတ္ဂွ္ဝြံ လညာတ္သဿတ္ဂမၜိဳင္တအ္ကုႝ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ေဗာ္မန္ဒ႘မဝ္တအ္ လညာတ္ပၚျခာဒဿံင္ႏြံတုဲ သဿတ္တအ္ဟြံေပင္စုိတ္ကုႝ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္၊ ကႜဳိပ္သၠိဳပ္တအ္ ဟြံေစွ္စုိတ္ကုႝ သဿတ္ဒွ္ကၜဳင္ရ။

“အကာဲအရာလဿဳဟ္ဟုီေတွ္ မန္ပု႙ဟြံစုတ္မာဲဂွ္ ခုိဟ္အုိတ္ရ အဲမိက္ဂြံဟုီ မုဒွ္ေရာဟုီေတွ္ မန္ပု႙ စုတ္မာဲကုႝေဗာ္မန္ပု႙ေလဝ္ ညးဂွ္ဂြံဒွ္အမာတ္ဂွ္ ပု႙ဒးခ်ပ္၊ မန္ပု႙ဇှးအာမာဲတုဲေလဝ္ မုဂုဏ္ဖုႝဗုီလုႝ မန္ပု႙ဂြံဒုင္စသုိင္ အုႝ ဢဂွ္ပု႙ဒးခ်ပ္၊ ဍဳင္ပု႙ဏံ လဿိဟ္မှိဟ္တအ္ ဂြံစုတ္မာဲ (၃၀) တာန္ ယဝ္ရ မှိဟ္တအ္ ၐုိတ္ (၁၀) တာန္ဓဝ္ရ ကၜဳင္စုတ္မာဲေတွ္ ဂၜးတိတအ္ ဂြံအာျဇဟတ္ ဟြံကုႝျဇဟတ္၊ လဿဳဟ္ အ႘ယူေလဝ္ ဟြံထံက္ဂလာန္ပုဟ္ အေမရိကာန္ေလဝ္ ဟြံထံက္ဂလာန္ပုဟ္ မုပု႙ပဒွ္ဓဝိင္” သာ္ဏံ ေကင္ကာေဗာ္ မန္ဒ႘မဝ္ သြာင္သၠိဳပ္ပေရင္စႏၵက္ နာဲပါန္အံင္ဟုီပၜန္ရ။

ေပဲါသ႘ကၜ႘သၜာဲဂတးလညာတ္ဂွ္ ကၜာတဲသဿတ္တအ္ ေဖ်ံလဝ္အစ႘အဇန္ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္သုီပိသြာင္ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ေဗာ္မန္ဒ႘မဝ္၊ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ေဗာ္တဿိ ကုႝ ဂေကာံေဒံါဇူလဝ္ႏူေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ သဿတ္တအ္ဂစာန္ဟ ဇုီတုဲ သၸေပဲါသၜာဲဂတးလညာတ္ လၲဴအကာဲအရာတၛဲဏံေရာင္ ခ်ပ္လဝ္ကုီေလဝ္ ေဗာ္မန္ဒ႘မဝ္ ဟြံေစွ္ စုိတ္ကုႝ ေဗာ္မန္တဿိဂွ္တုဲ ပေရင္ဟဇုီသ႘ကၜ႘ပိသြာင္ဟုီဂွ္ ဟြံဒွ္ကၜဳင္ရ။

ေပဲါသ႘ကၜ႘ဂွ္အခိင္အုိတ္ တၛဲၾကပ္ဂၜဳသၢာတုဲ အုိတ္ေကှာတ္ သဿတ္တအ္ဒးေဖ်ံေထာံဂၜံင္တရဵမြဲ “သၨိဳင္ေသှာဝ္ေပဲါ႐ုဲမာဲ(၂၀၀၈)မုဟြံဟုီပုဟ္ ေပဲါ႐ုဲမာဲ(၂၀၁၀)ေလဝ္ မုဟြံဟုီပုဟ္ ေဆင္စပ္ကုႝပေရင္ ကေမၜာန္ေကာန္ဂကူအုိႆုီဂွ္ေတွ္ ဆက္ေကၜာန္အာအတုိင္ေႀတံပၜန္ေရာင္”သာ္ဏံ သဿတ္ တအ္ ကုႝ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္တအ္ ဂြံတင္တုပ္စုိတ္ပႜဲေပဲါသ႘ကၜ႘ဂွ္ရ။

ေဗာ္ခုိင္ကၜိဳက္ေဖါအ္ေျဗဝ္တအ္ တြံကုႝအေခါင္အရာတုဲ စႏၵက္မန္တအ္ေလာဲ

နာဲမာန္ ။ ။ ပူဂုႝမြဲယဝ္ရလုပ္ဂေကာံခုိင္ကၜိဳက္ေဖါအ္ေျဗဝ္မၢး အေခါင္အရာနာနာသာ္ ေဗာ္ခုိင္ ကၜိဳက္ေဖါအ္ေျဗဝ္တအ္ ဟုီတြံကုႝအေခါင္အရာတုဲ ပႜဲဂေကာံမန္ဗဲြမဂၜိဳင္ေလဝ္ ပါလုပ္အာ ပႜဲေဗာ္ခုိင္ ကၜိဳက္ေဖါအ္ေျဗဝ္ ႏြံဗြဲမဂၜိဳင္ေရာင္ ဂေကာံမန္ခ်႘ဒရာင္ဒဿံင္သြာင္လိက္ပတ္ ေဒသဍဳင္ပၚလဿိဳင္မဲြတၜ ဟုီ လဵကုႝရ။

“မန္တအ္ လုပ္တြဳႝေလဝ္ စႏူအာကၜဳင္ေတွ္ ဂြံလဝ္ကာဒ္ေဍံမြဲတှးေတွ္ ကထုပ္ဗုေလဝ္ဟြံဒးေဖက္ တုဲေတွ္ လဿဳဟ္ေလဝ္ အေဃာကထုပ္ဗုတအ္ ဗက္ရပ္ဒဿံင္ ကြ႘လုိန္ဓါတ္လုိင္ေျဇန္ဟြံမြဲဂွ္ပၜန္ ထၞး ကာဒ္ေဗာ ္(ႀကံ့တ္ဖြံ႕) ေတွ္ ေဍံဟြံရပ္ရ တုဲေတွ္ ေကတ္ဖုင္ဟာ ယဝ္ရေကတ္ေတွ္ ပၲိဳန္မြဲဏွဂြံရ ေဍံတအ္ စႏၵက္ေလာဲေကြံရ” သာ္ဏံ ညးခ်႘ဒရာင္ဂေကာံလိက္ပတ္ေဒသဍဳင္ပၚလဿိဳင္ဂွ္ ဟုီရ။

ေဗာ္ခုိင္ကၜိဳက္ေဖါအ္ေျဗဝ္ဂွ္ဝြံ ကၜာတဲဂွ္ ဓမံက္ဒဿံင္႐ုပ္ရဵခ်႘ဒရာင္ဒဿံင္ပေရင္မှိဟ္တုဲ သြက္ဂြံလုပ္္ ေပဲါ႐ုဲမာဲဂွ္ ေဗာ္ညးတအ္ ပေဠဝ္ပေလတ္စဒဿံင္ သြက္ဂြံလုပ္ၿပိဳင္ေပဲါ႐ုဲမာဲ အတုိင္အလုံကဿိန္ဍဳင္မြဲႏြံရ။

ေဗာ္ခုိင္ကၜိဳက္ေဖါအ္ေျဗဝ္ဂွ္ ပႜဲကုႝေသှာဝ္ ေပဲါ႐ုဲမာဲအလုႝအသ႘ပှာန္ပၲိတ္လဝ္ ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ ကြာန္လုႝဟြံဟုီ သုင္ေစာဲ ၾသန္ဘ႑ာအလုႝအသ႘ကုီ ၾသန္္ဟြံလုပ္ေသှာဝ္တအ္ဂွ္ကုီ အေခါင္သုင္ေစာဲ ဟြံမြဲရ။ လဿဳဟ္မၢး ေဗာ္ခုိင္ကၜိဳက္ေဖါအ္ေျဗဝ္တအ္ နကုႝ႐ုပ္ဝတၴဳျဇဟတ္ၾသန္ကုီ ပေရင္အေခါင္အရာ နာနာကုီ ဂြံလဝ္အေခါင္ ႏူအလုႝအသ႘တၛဲဏံတုဲ ဓမံက္ဒဿံင္႐ုပ္ရဵ ျပာျပာကတ္တ္ႏြံရ။

ပေရင္ၾသန္ဂအံု ေဗာ္ခုိင္ကၜိဳက္ျပာကတ္အုိတ္မြဲဂွ္ ႏူကုႝဌာနဝန္ေဇှာ္ပေရင္ဆက္ေစၜာံ ပၲိတ္ကုႝ ဖုင္ (CDMA) တဿံရး တဿံပြိဳင္ဍဳင္တုဲ သြက္ေဗာ္ခုိင္ကၜိဳက္ေဖါအ္ေျဗဝ္တအ္ ဂြံဒွ္ၾသန္ဂအုံ ပေရင္ခ်႘ဒရာင္ လုပ္ေပဲါ႐ုဲမာဲရႏံြရ။

တုဲပၜန္ ညးယုိက္ဝန္အလုႝအသ႘တအ္ လုပ္ပႜဲေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္တအ္ဟြံဂြံ သာ္ဏံ ပၲိတ္လ ေလာင္လဝ္ ပႜဲေသှာဝ္ကၜာေလဝ္ နကုႝအလုႝသၠိဳပ္ဝန္ေဇှာ္ကဿိန္ဍဳင္ ၐးလဝ္ကယ်ဳိင္ သၠိဳပ္ပှာန္ ဥဴ တုင္သုင္ဂွ္ေလဝ္ ဖံက္ဒဿံင္ေသှာဝ္ေထင္င္လုႝလုႝ ေဗာ္လုပ္ေပဲါမာဲတအ္ ေဗာ္လုႝေလဝ္လုႝ ဟြံဂံင္ဒစုႝဒ စးရ။

ပေရင္စႏၵက္ေဗာ္ခုိင္ကၜိဳက္ေဖါအ္ေျဗဝ္ဂွ္ ညးဍဳင္ကြာန္မန္တအ္ ၐုိန္စုိတ္ဟြံလုပ္စကုႝပေရင္ ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ကုီေလဝ္ ဗဲြမဂၜိဳင္ ညာတ္လၲဴအေခါင္အရာတုဲ လုပ္ဒွ္ဂေကာံ ေဗာ္ခုိင္ကၜိဳက္ေဖါအ္ေျဗဝ္ လဿဳဟ္မၢး လဿိဟ္ဂၜိဳင္ကၜဳင္ဒဿံင္ရ။

“ေကာန္ဂေကာံေဗာ္ (ႀကံ့ဖြံ႕) တအ္ ဂြံဂၜိဳင္တြဳႝေလဝ္ ညးလၛဳႝ ညးစႏၵက္ေဗာ္ညးတအ္ ဟြံဒးဟ
ေပၜာပ္ဝင္ပူဂုႝမြဲသာ္ နကုႝဇကုညးတအ္ ေကၜာန္စရင္ေကတ္တ္ ညးတၜခႏၶဟြံဒးထၸက္စဿတ္တဲမြဲသာ္္ ဒွ္ညးလုပ္ေကာန္ေဗာ္ကုီ ဗုီဂွ္သဿးရဂၜိဳင္” သာ္ဏံ ညးဒးဒုင္စႏၵက္လဝ္ ေဗာ္ခုိင္ကၜိဳက္ေဖါအ္ေျဗဝ္ ညးခ်႘ ဒရင္ဒဿံင္ ပေရင္တၛဲေကာန္ဂကူ ေဒသေရဝ္သဿဝ္က်ာမဲြတၜ ဟုီထၞးကုႝရ။

ဘာတိုက္ေဇှာ္ ကြာန္ထုင္အာင္ ပဿတ္တူ

မိလ်းထဝ္ ၊၊ ၊၊တြဳႝရးဍဳင္ကေရင္ ဘာတိုက္ေဇှာ္ႏြံဒဿံင္ ပႜဲကြာန္ထုင္အာင္ဂွ္ ဟိုတ္ႏူပဿတ္ပှာင္ေကၜာံထှာန္တဲု တူအာအတိုင္ဘာမြဲမရ။

ဘာဂွ္ဝြံ ပႜဲစဿတ္တၛဲ ဂိတုဂ်ဴလာင္ ၁၇ အခိင္ဗၲံ အၾကာ ၉ နာဍ႘ကႝု ၁၀ နာဍ႘ဂွ္ တူအာရ။ ဘာဝြံ မဒွ္ဘာေၾတံၾတဟ္မြဲတဲု ေလာန္ကၜဳင္ၐိုတ္ ၁၅၀ သှာံေတံ သိုင္လဝ္ေရာင္ဂွ္ ဒါယကာဘာဂွ္ မြဲတၜဟီုရ။

အခိင္ပဿတ္တူဂွ္ ေကတ္အဆက္ကႝု ဌာနပလိုတ္ပဿတ္ လၲဴဍဳင္ဘာအင္ေတံရ။ ပဿတ္တူဂြံ ၐိုတ္ပြဳိင္ ၂ နာဍ႘တဲုမွ ကြ႘စက္ဂစိုတ္ပဿတ္စိုပ္ကၜဳင္တဲု ဂစိုတ္ပဿတ္ဂွ္ မာန္အာရ။ ႏူဍဳင္ဘာအင္ ဂြံစိုပ္ကြာန္ထုင္အာင္ဂွ္ ဒးအာပြဳိင္ၐိုတ္ ဘာ္နာဍ႘ဒွ္ရ။

ဟိုတ္ႏူပဿတ္တူတဲု သင္တံကီု ေကာန္ထပ႙ုတံကီု မှဳံဒဿံင္ပႜဲဘာတံဂွ္ ဘဲဝပ္မြဲသာ္ဟြံဒးဂွ္ေလဝ္ ဒကာဘာဂွ္ ဆက္ဟီုရ။

အပႜဲကႝုပဿတ္တူအာဂွ္ ႐ုပ္ပုတ္ေၾတံၾတဟ္ ႏူေခတ္ကၜာေတံကီု၊ လိက္ပတ္မန္ေၾတံၾတဟ္ မပၲံလိက္သၜပတ္ ကေပါတ္အာဲကဿာဲမန္ ဗြဲမဂၜဳိင္ ဒးဒုင္ေဆာံေလင္အာအိုတ္ရ။

ငၛဳဟ္မးေဆာံေလင္အာဂွ္ ခ်ဳိတ္တ္ပၜဳိတ္တ္ ေတာ္ဆေကတ္ဟြံမာန္ကီုေလဝ္ ငၛဳဟ္မး ၐိုတ္ (၂၀၀၀) ကိုဋ္ ေဆာံေလင္ဒွ္မာန္ေရာင္ ဒကာဘာတံ ဆိင္ဆေကတ္အိုတ္ရ။

ကြာန္ထုင္အာင္ဝြံ မှဳံဒဿံင္ ပႜဲတြဳႝရးဍဳင္ကေရင္တဲု မဒွ္ကြာန္မန္ေဇှာ္ေဇှာ္မြဲကြာန္ရ။ လဿဳိဟ္သိၛၐိုတ္ (၄၀၀၀) ျပင္င္ႏြံဒဿံင္တဲု ဒွ္ကြာန္ကဆံင္ပြဳိင္တိုက္မြဲကြာန္ရ။ အပႜဲကြာန္ဂွ္ ဘာတန္သၜဳင္ ႏြံမံင္မြဲမ၊ ဘာတန္မူလႏြံ (၇) ဘာ၊ မပၲံ ႐ုင္ဂဥဳဲပြဳိင္တိုက္၊ ႐ုင္ဗၜာဲသဿိင္၊ ဖုင္ (အိတ္သ္ခ်ိန္း) ေလဝ္ႏြံရ။

အပႜဲကြာန္ဂွ္ဝံြ ဘာလက်ာ္မှဳံ (၉) မ မဒွ္တဲု ဘာတူအာလဿဳဟ္ဏံဂွ္ မဒွ္ဘာတိုက္လိက္ေဇှာ္အိုတ္အပဲႜကြာန္ဂွ္ရ။

သြက္ဂြံထပက္ပှာန္ဂွ္ ဒပ္ပှာန္ဗဿာတံ ေဂတ္မံင္သကုတ္ခ႐ုိင္မတ္မလီု

မာံအဲ ။ ။ပႜဲဂိတုဂ်ဴလာင္ 2010 ဒုတိယသတၲဟဂွ္ ႏူကုႝဒပ္ပှာန္အလုႝအသ႘ဗဿာ စကခ (၇၇ ) တအ္ ပံင္ေတာဲကုႝ ဒပ္ပှာန္ကေရင္ ဒ႘ေကဗ႘ေအ (၉၀၆ ကုႝ ၉၀၇) တုဲ ေစွ္ထၸက္မံင္ပှာန္ သကုတ္ေဒသ ခ႐ုိင္မတ္မလုီရ။

“ႏူဒပ္ပှာန္ဗဿာ စကခ (၇၇) ကုႝ ဒပ္ကေရင္ ဒ႘ေကဗ႘ေအ (၉၀၆-၉၀၇) တအ္ ပံင္တုဲ ျဇဟတ္ေဍံ ႏြံၐုိတ္ (၄၀၀) တံဂွ္၊ ေဍံတအ္ေဂတ္မံင္ ဗြဳိင္၂၄ ကြာန္ ပႜဲေဒသ ခရုိင္မတ္မလုီဏအ္ရ” သာ္ဝြံ ေကာန္ကြာန္ေသှဟ္ေၾသာံ အပႜဲေဒသခရုိင္မတ္မလုီမြဲတၜ ဟုီရ။

အတုိင္ညးလၛတ္ပေရင္ပှာန္မြဲတၜဟုီဂွ္ “ဒပ္ပှာန္အလုႝအသ႘ဗဿာတအ္ ေစွ္ထၸက္ပှာန္ ေဝင္မံင္ပှာန္ သကုတ္ေဒသခရုိင္မတ္မလုီလဿဳဟ္ဏအ္ဂွ္ အစ႘အဇန္ေဍံတအ္ ထၼံက္ထၞးလဝ္ဂွ္ သြက္ဂြံထၸက္ပှာန္ကုႝ ဒပ္ပှာန္ကေရင္ ေကေအန္ယူ (တပ္မဟာ ၆) ႏြံ ဆဂး လဿဳဟ္ဏအ္ဂွ္ ဒပ္ပှာန္အလုႝအသ႘တအ္ဂွ္ ေဂတ္မံင္ သကုတ္ေဒသဗြဳိင္တိဍာ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ခ႐ုိင္မတ္မလီုေဏာင္”။

အကာဲအရာျပဟ္ျပဟ္ဏအ္ဂွ္ ပှာန္ဗဿာတံ လၲဴေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိတံဂွ္ ပေရင္ခက္ခုဲမုေလဝ္ ေကၜာန္သၸကၜဳင္ ဟြံမြဲဏီပုဟ္ အကာဲအရာဂတေတံ ဗုီလုႝကၜဳင္ပၜန္ဂွ္ေလဝ္ နကႝုပ႙ုတံ ဆက္လၛတ္မံင္ဖုိဟ္ေရာင္ ညးဆက္ဟုီရ။

အခိင္ဒပ္ပှာန္ဗဿာတအ္ ေစွ္ထၸက္မံင္ပှာန္ သကုတ္ေဒသခရုိင္မတ္မလုီဂွ္ ညးဍဳင္ကြာန္ ေဒသပြ႘ဴတအ္ ဒွ္ဓဝိင္ ေဖက္ဒပ္ပှာန္ဗဿာတအ္ ရပ္တံင္ဗဝ္တာေကြံေကြံေရာင္။“ႏူကုႝ ပှာန္ဗဿာတအ္ ယဝ္ဒွ္ေဝင္ပှာန္ကုႝ ေကေအန္ယူတအ္ေတွ္ သြက္ေဍံတံ ဂြံေကတ္အရုီဗင္ ေကာန္ဗဝ္တာ ႏူညးဍဳင္ကြာန္တအ္ႏြံမံင္၊ သၠဳိပ္ဗ်ဴဟာ ႏူကုႝဒပ္ဗဿာ စကခ (၇၇) ကုႝလဝ္ေစှာန္ကုႝ ဥကၠဌကြာန္တံႏြံ” သာ္ဝြံ မှိဟ္စုတ္ကုႝ ဥကၠဌကြာန္ အပႜဲေဒသပြ႘ဴ ခ႐ုိင္မတ္မလီုမြဲတၜ ဟုီရ။

ေလာန္ကၜဳင္ ဂ်ဴလာင္ ၁၂ ေတံေလဝ္ ေဒသက်ာ္ပိ ႏူဝင္ကနာင္ စုႝကုႝစုိပ္က်ာ္ပိဂွ္ ႏူဒပ္ပှာန္ဗဿာ ခမရ (၄၀၉) သၠဳိပ္ဗ်ဴဟာ(၂) သၠဳိပ္ဗုိလ္ေဇှာ္ မုိင္မုိင္တအ္ ကႜဳိက္ပ္တုဲ အေဃာကၜဳင္ထၸက္မံင္ပှာန္ သကုတ္ေဒက်ာ္ပိ ဗဒဲါကြာန္ၾကဳင္ထဝ္ဂွ္ ရပ္တံင္ဏါဗဝ္တာ ႏူကုႝ ဒပ္အရန္ေဗာ္ဍဳင္မတ္တဿိ (၃) တၜႏြံကၜဳင္လဝ္ရ။

ဌာနထတ္ယုက္အလႝုအသ႘တံ ဗက္စဿ႘တ္ သြက္ဂြံစႝုဒှာယဲမနက္တဲု သီုသြံမံင္ဂဥဳဲဂမိက္

မိလ်းထဝ္ ။ ။ ဟိုတ္ႏူမှိဟ္ဒွ္ယဲမနက္ဂၜဳိင္တဲု ညးတာလ်ဳိင္ ႏူဌာနပေရင္ထတ္ယုက္အလႝုအသ႘ လၲဴဍဳင္မတ္မလီုတံ ေစွ္ကၜဳင္လၸာ္ေဒသရးတဲု စဿ႘တ္ဟမိတ္ သီုသြံကႝုဂဥဳဲဂမိက္ ဇဿာပ္ပြဳိင္ဍဳင္ရ။

ေကာန္ဂေကာံ ဌာနပေရင္ထတ္ယုက္ လၲဴဍဳင္မတ္မလီု ၐိုတ္ (၁၀) တၜတံ ကႜဳိက္ပ္တဲု မြဲပြဳိင္ဍဳင္တဲု မြဲပြဳိင္ဍဳင္ မြဲမြဲကြာန္မၢး မြဲၐါတၜေစွ္ကၜဳင္တဲု ပံင္ေတာဲကႝု ဂေကာံ မပၲံ ဂေကာံပလိုတ္ပဿတ္၊ ဂေကာံခိုင္ကၜဳိက္ေဖာအ္ေျဗဝ္၊ ဂေကာံမိမေကုာံ ေကာန္ငၛာ္ အပႜဲကြာန္တံတဲု ဗက္စ႘ဿတ္ ကဿခတက္အၾကာသၛိ သီုသြံဂဥဳဲဂစိုတ္ကဿခတက္ေကုာံ ဂဥဳဲဂစိုတ္ဂမိက္ရ။

“ဗီုဏံ ႏူဌာနထတ္ယုက္ ကၜဳင္စဿ႘တ္ဂွ္ အလန္ကၜာဟီုစဂြံ အ႐ုိဟ္ဟ္သှာံေတံေတွ္ ဆၐိုတ္ဂေကာံအပႜဲကြာန္တံရ စဿ႘တ္မံင္၊ သှာံဏံဂွ္ မှိဟ္ဒွ္ယဲဇြဟ္၊ ယဲမနက္ဂၜဳိင္ေဏာင္ေထင္ မြဲပၜန္သီုေဍံတံသြံဂဥဳဲ” သာ္ဝြံ မှိဟ္ၾကပ္ဌာနပေရင္ထတ္ယုက္မြဲတၜ ဟီုရ။

ဂဥဳဲတံဂွ္ ႏြံၐါဂကူတဲု မြဲဂကူမၢး (၂၅၀၀) ဒေကဝ္ ဒးရာန္ရ။ ၐိုန္ဂွ္ကီုေလဝ္ သၛိလၛဳႝတံ ဟြံရာန္ေလဝ္ႏြံ မြဲမြဲကြာန္မၢး လဿိဟ္သၛိ ၐိုတ္ ၂၀ သၛိဓဝ္ေဟင္ ရာန္မံင္ရ။

“လဿဳဟ္ဂွ္ ပြဳိင္ဍဳင္ေရဝ္ စစဿ႘တ္မံင္ယ် မြဲကြာန္ေတွ္ မှိဟ္ေဍံတံ ၐိုတ္ၐါတၜ ပံင္ေတာဲကႝုဂေကာံပႜဲကြာန္တဲု ေဂတ္ကြာန္ စဿ႘စဿတ္မံင္ယ်” သာ္ဝြံ ရဲလၲဴဍဳင္ေရဝ္မြဲတၜ ဟီုရ။

စပ္ကႝု ႏူဌာနပေရင္ထတ္ယုက္တံ ေစွ္စဿ႘တ္မံင္ဗီုဏံဂွ္ ညးမကၜဳိဟ္ ပေရာပရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္လၛဳႝတံ ဣဏံဂွ္ ဟိုတ္ႏူကႝုၾကပ္ကၜဳင္ကႝု ေပါဲ႐ုဲမာဲတဲု မြဲနဲမြဲဗီု အလႝုအသ႘တံ ေစွ္စန္ဒက္ရေရာင္ဂွ္ ညာတ္ေကတ္ဒဿံင္အိုတ္ရ။

အပႜဲတြဳႝရးဍဳင္မန္သဿးဟြံက လၸာ္ေဒသပယ်ဳႝေလဝ္ သှာံဏံ မှိဟ္ဒွ္ယဲဂၜဳိင္ ဟီုကၜာေလဝ္ ႏူဌာနပေရင္ထတ္ယုက္တံ ပါဲႏူကႝုဗက္ဒဂိုဟ္ ဂဥဳဲဂစိုတ္ဂမိက္တဲု ပေရင္ကႝုပညာကီု ပေရင္စဿ႘တ္အၾကာသၛိတံကီု မြဲသာ္ေလဝ္ ဟြံမြဲဏီရ။

“မှိဟ္ဒွ္ယဲဂွ္ ဂၜဳိင္ေကြံေကြံ သီုယဲမနက္ (ေသြးလြန္တုတ္ေကြး) သီုယဲဇြဟ္ရ၊ ႐ုင္ဂဥဳဲအၾကာအရာပ္ေလဝ္ မှိဟ္ေပင္မံင္ဟဂွ္ရ၊ အပႜဲ႐ုင္ဂဥဳဲေဇှာ္ေလဝ္ မှိဟ္ေပင္မံင္ဟဂွ္” သာ္ဝြံ ရဲလၲဴဍဳင္က်ာ္ပိမြဲတၜ ဟီုရ။

ၐိုန္ရမှိဟ္ကတႝုဒွ္ယဲတံ ဂၜဳိင္တိုန္ဒဿံင္ကၜာေလဝ္ ဒႝုကႝုတၛဲဏံ ခ်ဳိတ္ဂ်ဳိင္ဟြံမြဲဏီဂွ္ေလဝ္ ညးဆက္ ဟီုရ။

သှာံတဲုကၜဳင္ ၂၀၀၉ ေတံဂွ္ မှိဟ္ဒွ္ယဲ မပၲံကႝု ယဲမနက္ (တုတ္ေကြး)၊ ယဲဇြဟ္တံတဲု မှိဟ္အၾကာအာယုက္ မြဲၐါဂိတုကႝု (၁၁) သှာံတံ ခ်ဳိတ္အာလဝ္ႏြံရ။ သှာံဏံႏြံဟြံမြဲဂွ္ ခ်ဳိတ္ဂ်ဳိင္ဟြံမိင္ဏီေရာင္ဂွ္ ညးဆက္ဟီုရ။

“မှိဟ္ဒွ္ယဲဗြဲမဂၜိဳင္တံဂွ္ ဗၜးအာျပဟ္ဟ္သဿးရဂၜဳိင္ ႐ုင္ဂဥဳဲေဇှာ္ပၜန္ေလဝ္ ၐိုန္ရဒုင္လဝ္ယဿဳ (ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ) ကီုေလဝ္ စရိတ္ဂွ္ေလဝ္သၜဳင္၊ ပေရင္ဆက္ေဆာံလၲဴမှိဟ္ယဲဂွ္ေလဝ္ ဟြံခိုဟ္ တဲုပၜန္ ပေရင္သၟးဇၛးေလဝ္ဟဿဲ ရဲယဲဗြဲမဂၜိဳင္တံဂွ္ ဟြံမိက္အာ ႐ုင္ဂဥဳဲေဇှာ္ပုဟ္ ဝ႘ေကတ္ အၾကာခဒမ္ဂဥဳဲ ပႜဲအရာပ္ရ” သာ္ဝြံ မှိဟ္ေကင္တိုန္လဝ္ ႐ုင္ဂဥဳဲ လၲဴဍဳင္က်ာ္ပိမြဲတၜ ဟီုရ။

ေဒသပယ်ဳႝေသံကႝု ဗဿာမၢး လၸာ္သင္ဗဿာၐိုန္ရ ပြမစႝုဒှာဲယဲ မေကၜာံထှာန္ႏူဂမိက္တံဟဿဲကၜာေလဝ္ လၸာ္သင္ေသံမၢး ႏူဌာနပေရင္ထတ္ယုက္ကီု ညးဍဳင္ကြာန္တံကီု စြံဂ႐ုလၲဴပေရင္စႝုဒှာ ပေရင္သအးဇၛးတဲု ဗက္စဿ႘တ္ဒဿံင္ေကြံေကြံေရာင္ ဂြံတီေကတ္ရ။

ၐိုန္ဂွ္ကီုေလဝ္ ဒှာဲသၛိလြ႘ေကာန္ငၛာ္ဟြံမြဲကႝုမိမ ေကာ္ဂး (Children of the forest) မှဳံအၾကာပယ်ဳႝဂွ္ေလဝ္ အပႜဲဂိတုဏံ ေကာန္ငၛာ္ဒွ္ယဲမနက္ ယဲဇြဟ္တံဂၜဳိင္တိုန္ေကြံေကြံရ။ အပႜဲသၛိဂွ္ဝြံ ေကာန္ငၛာ္ႏြံၐိုတ္ ၃၈၀ တၜတဲု မြဲမြဲတၛဲမၢး ေကာန္ငၛာ္တံ ကတႝုဒွ္မံင္ယဲ အၾကာ ၄-၅ တၜ လဿဳဟ္မၢး ေကာန္ငၛာ္ၐိုတ္ ၂၀ တၜ ဒွ္မံင္ယဲေရာင္ အစာေဢာံဂဥဳဲမှဳံ မိယာတ္ ညးမ႐ုီဗင္မံင္ကႝုေကာန္ငၛာ္တံဂွ္ ဟီုရ။

သြက္ရဲကြာန္တံ ဂြံစႝုဒှာဂွ္ မှိဟ္လႈဲႏြံတံဂွ္မၢး သြက္ပြ႘ပြဴဇကုဂြံသၟးဇၛးအာ ညံင္ဟမိတ္ ဂြံေအာန္ေစွ္ကၜဳင္ဂွ္ ဒးရာန္ဂဥဳဲသြက္ဂြံ စႝုဒှာဟမိတ္ သီုကႝုေကၜင္ဒ႘ေျဇဝ္ တဲု ေဍံဒဂိုဟ္ကႝုေရာင္၊ တဲုပၜန္ဒးကႝုလိင္လႈဲ မှိဟ္ဒဂိုဟ္လဝ္ဂွ္ ၐိုတ္ေစတနာ တၜသၛိတံရ၊ မိှဟ္လႈဲဟြံမြဲတံဂွ္ ဒးဂၜာဲေကတ္ နဲကဲ ေကတ္တ္အိုတ္ရ၊ မုဟိုတ္သှာံဏံ ႏူဌာနတံ ဟြံကၜဳင္စႝုဒှာကႝုဏီဂွ္ေတွ္ ေဍံတံမင္ကႝုၿဗဲဂူဂၜိဳင္ဟာ ဟြံေသင္ ႏူကႝုဌာနေဇှာ္ေတံ ဟြံကႝုနင္ပဿိင္ဏီဟာဂွ္ ပ႙ု္တံ မင္စဿ႘ထင္ေကတ္ဒဿံင္ရ သာ္ဝြံ ရဲဍဳင္က်ာ္ပိမြဲတၜ ဟီုုရ။

ဟိုတ္ႏူကႝုဂမတဵေလာန္တဲု ယဲေတဿင္မြဲ မံက္ဂတဝ္ကၜဳင္ဂွ္ တင္ကႝုယဿဳဟြံဒးရ၊ ဆဂး ဟိုတ္ႏူမံက္ဂတဝ္ကၜဳင္ ပႜဲသှာံဏံတဲု ေကာ္စယဲ ၂၀၁၀ ေလဝ္ႏြံ၊ ယဲေကၜာံထှာန္ေလဝ္ ေကာ္မံင္ရ။ အကာဲအရာယဲဏံဂွ္ဝြံ ေဍံဂေတွ္တိုန္ လၲဴဇှာံဇကု မှိဟ္တဲု ေဍံဂိေႏွာ္တိုန္တဲု အတိုင္မှိဟ္မြဲသၛိဂွ္ ေဍံေကၜာံထှာန္မာန္မံင္ရ။